Zöld Forrás 2019

Környezettudatosságot előtérbe helyező civil szervezetek figyelem! Megjelent a Zöld Forrás 2019 című pályázat. Azért, hogy támogassuk a szervezetek vezetőinek munkáját, két oldalban íme a felhívás és mellékleteinek összefoglalója! 

Támogatástartalom: 1-3 millió Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás jellege: vissza nem térítendő hazai támogatás
Rendelkezésre álló forrás: 70 000 000 Ft
Támogatási kérelmek várható száma: 23 db
Támogatási előleg mértéke: 100%

Biztosítékok köré: Az AM számára valamennyi, azonnali beszedéssel megterhelhető bankszámlájára szóló felhatalmazó levél biztosítása.
Saját forrás: A támogatás folyósításának nem feltétele
Területi korlátozás: A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

A benyújtás módja, helye, ideje
Benyújtandó:

 • papír alapon, egy példányban:
  • a minden oldalon cégszerűen aláírt pályázati adatlap
 • elektronikus adathordozón:
  • a szervezet képviselője által hitelesített, a pályázat benyújtásakor hatályos alapszabály/alapító okirat szkennelt változata
  • az adatlap szerkeszthető excel formátumú változata.

Postai úton érkeztetés szabályai:

 • A zárt borítékon feltüntetve: „Zöld Forrás 2019 pályázat”
 • A könyvelt (tértivevényes) postai külde-ményt az alábbi címre kell postázni:
  Agrárminisztérium
  Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
  1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. április 8. (postabélyegző kelte)

Pályázati díj: nincs

Hiánypótlási lehetőség:

 • Hiánypótlási lehetőség nincs
 • A pályázati adatlap szerkezete és tartalma nem változtatható.

Kapcsolattartási lehetőség:

Agrárminisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya

Telefonszámok:
06 1 79 58078
06 1 89 67625

A hivatali munkarend szerinti munkaidőben.

Pályázati döntés

Bírálatra csak formai szempontból megfelelő pályázat kerülhet. A pályázatokkal kapcsolatos döntést a benyújtási határidőtől számított legkésőbb 75 naptári napon belül az agrárminiszter írásban hozza meg. A minisztert döntésében a Bíráló Bizottság javaslata segíti, ami egyesíti magában a tárca szakmai véleményét és a civil szervezetek delegáltjainak egységes javaslatát.

A megszülető döntés lehet: támogatás, feltételes támogatás (ún. tartaléklista), elutasítás, kizárás.

Az igényelt támogatási összegnél kisebb összeg is megítélhető (min 1.000.000 Ft), ebben az esetben a szerződéskötés feltétele a módosított költségvetés benyújtása és annak elfogadása.

A projekt időtartama

2019. április 8-tól 2020. május 31-ig

Elszámolható költségek

 • Az NKP törekvéseivel és a PF-ban megnevezett három célterületével összhangban vannak;
 • A Felhívás 2. pontjában felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolhatóak;
 • Amelyek a projekt megvalósításához szükségesek és a pályázat összeállításakor a Támogatott, mint jogcímet (költségelemet) szerepeltette a költségtervben, a támogatási szerződés rendelkezik róluk;
 • Amelyek egységárai nem haladják meg a szokásos piaci árat;
 • Amelyek összhangban vannak a évi C. törvény (számviteli törvény) szerinti költség-haszon elvével;
 • Amelyek a költségek elszámolhatóságának kezdő és végső napja közötti időtartam alatt merültek fel és kerültek pénzügyileg teljesítésre;
 • Amelyek szerepelnek a Támogatott könyvelésében, adózási dokumentumaiban, azonosíthatók és ellenőrizhetők, továbbá igazolhatók a teljesítést igazoló dokumentumok eredeti példányaival;

Amelyeknek jogosságáról és összegszerűségéről, valamint az ellenszolgáltatások teljesítéséről a Támogatott előzetesen meggyőződött.

A Felhívás indokoltsága és célja

A Felhívás indokoltsága

Az Agrárminisztérium, mint Támogató (továbbiakban: AM / Támogató) a Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP) céljainak megvalósítása érdekében pályázati felhívást tesz közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára.

A Felhívás célja

A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.
A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

 1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
 2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
 3. az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

Támogatást igénylők köre

Pályázatot azon környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak be, akik

 • a) 2017. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;
 • b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
 • c) alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet-, illetve természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek
 • d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
 • e) a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;
 • f) 2017-ben és 2018-ban környezetvédelmi, illetve természetvédelmi tevékenységet folytattak;
 • g) 2017. évi beszámolójukat és annak közhasznúsági mellékletét az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtotta vagy saját honlapján közzétette.

Támogatásban nem részesíthetők köre

 • közalapítványok, civil társaságok, köztestületek,
 • non-profit gazdasági társaságok,
 • egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
 • pártok,
 • gazdasági társaságok.

A támogatás felhasználásának feltételei

 1. A támogatás a pályázatban megjelölt célra és a támogatói okirat átvételével elfogadott, a beszámoló tájékoztató figyelembevételével összeállított költségtervben részletezett költségekre használható fel;
 2. a támogató okiratban rögzített időszakban, legkorábban a benyújtási határidőt követő naptól, tehát április 8-tól, legkésőbb 2020. május 31-ig felmerülő költségekre használható fel. A legkésőbbi kifizetés dátuma a támogatói okiratban foglalt projektbefejezési határidő;
 3. az elszámolható számlákat és bizonylatokat a Pályázó szervezet nevére és székhelyére kell kiállítani;
 4. 000 Ft-t meghaladó áru- vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződés írásban köthető;
 5. bruttó 1.000.000 Ft-t meghaladó áru vagy szolgáltatás igénybevétele legalább 3 árajánlat bekérése és ezek alapján történő kiválasztás alapján történhet;
 6. nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a Pályázó képviselője, vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy vagy mindezeknek a PTK 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek felhasználásra;
 7. más támogatás esetén a Zöld Forrás támogatás nem tekinthető saját forrásként;
 8. a pályázatban igényelt összeg maximum 20%-a lehet általános működési költség.
 9. A menedzsment feladatokat a teljes projektösszeg legfeljebb 20%-áig tervezhetők

Önállóan támogatható tevékenységek

A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

 1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
 2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
 3. az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

 • élőhelyvédelem;
 • földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
 • tájvédelem;
 • környezet- és természetvédelmi monitorozás;
 • ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok készítése, kiadása;
 • szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
 • környezetvédelmi tanácsadás;
 • környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
 • kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
 • ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.

Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető! A fent nevezett tevékenységtípusok közül legfeljebb három tervezhető!

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Kizárólag parlagfű-mentesítési projektekre támogatás nem kérhető!
 • Kizárólag háziállatok ivartalanítására és chipezésére támogatás nem kérhető!

A pályázatban igényelt összeg maximum 20%-a lehet általános működési költség!

Formai, tartalmi követelmények Formai szempontból kizáró okok:

 • hibásan, hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázat;
 • a papír alapon benyújtott és az elektronikus adathordozóra feltöltött Adatlap tartalmának eltérése;
 • bármely tekintetben valótlan adatszolgáltatás;
 • az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető 000.000 forintot, vagy nem éri el az 1.000.000 forintot;
 • a pályázat a jelen pályázati felhívásban jelzett célokkal nincs összhangban;
 • a Pályázó ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
 • a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak;
 • a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek;
 • i) a Pályázó az AM által nyújtott bármely korábbi költségvetési támogatással nem számolt el, illetve a támogatás jogosulatlan igénybevétele került megállapításra (kivétel a évi Zöld Forrás pályázat).

Tartalmi értékelés

Az értékelés során meghatározó, kiemelt jelentőséggel bíró szempontok:

 • A projekt fontossága, (társadalmi) hasznossága, hatékonysága, hatóköre.
 • A tervezett program megvalósíthatósága, kidolgozottsága.
 • A projekt költségeinek realitása, költségtervének részletessége.
 • A pályázó szervezet működőképessége, szakmai hitelessége, múltja.

 

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Legfrissebb bejegyzések

 • Változások jegyzéke – MFP-EKT/2019.

  Hirdetmény –  Változások jegyzéke  A Magyar Falu Program keretében „A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése” című alprogramhoz. A kiírás kódszáma: MFP-EKT/2019
 • MFP-EKT/2019. A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése

  Azon egyházközségek számára, akik még gondolkodnak a Magyar Falu Program pályázati lehetőségen való elindulásról, elkészítettük a felhívás rövid összefoglalóját!
 • Zöld Forrás 2019

  Környezettudatosságot előtérbe helyező civil szervezetek figyelem! Megjelent a Zöld Forrás 2019 című pályázat. Azért, hogy támogassuk a szervezetek vezetőinek munkáját, két oldalban íme a felhívás és mellékleteinek összefoglalója!