MFP-EKT/2019. A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése

Azon egyházközségek számára, akik még gondolkodnak a Magyar Falu Program pályázati lehetőségen való elindulásról, elkészítettük a felhívás rövid összefoglalóját!

Támogatástartalom legfeljebb 22 971 800 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás jellege: vissza nem térítendő hazai támogatás
Rendelkezésre álló forrás: 7 milliárd Forint
Támogatási kérelmek várható száma: 304 db
Támogatási előleg mértéke: 100%

Biztosítékok köré: Nem kell biztosítékot nyújtani.
Saját forrás: A támogatás folyósításának nem feltétele
Területi korlátozás: A projekt megvalósítási helyszíne Magyaror- szág közigazgatási területe.

Támogatásban nem részesíthetők köre

 • Nem részesülhet támogatásban az a kérel- mező, amely:
 • A felhívás alapján nem tartozik a kérelme- zők körébe;
 • A benyújtási határidőn túl nyújtotta be a ké- relmét;
 • Az igényelt támogatás összege meghaladja maximálisan igényelhető mértéket;
 • A projekt tartalma a felhívásban megfogal- mazott célokkal nincs összhangban;
 • Nem felel meg a rendezett munkaügyi kap- csolatok követelményeinek;
 • Adósságrendezési eljárás alatt áll;
 • Nem felel meg az Áht. 48/B. -ában, megha- tározott követelményeknek;
 • Nem nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdés releváns pontjairól;
 • A támogatási rendszerből való kizárás hatá- lya alatt áll;
 • Valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.

Kérelem benyújtásának folyamata

 • Elektronikus úton, az erre rendszeresített felületen lehet benyújtani.
 • Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik cégkapuval, cégkaput kell létesíteni
 • A kérelmező képviselője ügyfélkapus azo- nosítással lép be az elektronikus benyújtó felületre.
 • A képviselő csak akkor tud kérelmet benyúj- tani, ha a szükséges adatokat rögzíti.
 • Sikeres rögzítést, benyújtást követően a ké- relmező a cégkapujára visszaigazolást, és jelszót
 • A kérelmező képviselője a kérelmező által a rendelkezésére bocsátott jelszó birtokában
  • a képviselő ügyfélkapus azonosítása után
  • az adószám és a jelszó megadását köve- tően léphet be a kitöltő felületre.

Eredménymutatók

A projekt befejezésekor a Kedvezményezett- nek az alábbi adatokról kell információt szol- gáltatni:

 • A felújított, korszerűsített közösségi, kultu- rális intézmény alapterülete (m2)
 • Megvalósult programok száma (db)
 • A programhoz beszerzett eszközök száma (db)

Műszaki szakmai tartalommal kapcsola- tos elvárások

Jelen felhívás 2.1.1.1. pontjában támogatott tevékenység (Egyházi tulajdonban lévő hasz- nálaton kívüli épületek felújításának támoga- tása) megvalósítása során a hatályos, épüle- tek felújítására vonatkozó jogszabályok betar- tása kötelező.

A projekt időtartama

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi te- vékenység a Támogatói Okiratban meghatá- rozottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült.

Épület felújítás esetén (2.1.1.1.),

A Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de leg- később 2020. december 31.

Programmegvalósítás (2.1.1.2.), és bértá- mogatás (2.1.1.3.) esetén

Az időszak nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Fenntartási kötelezettség

 • építési beruházás (2.1.1.1.) esetén az elszá- molás jóváhagyásáról szóló döntés kézbe- sítését követő hónap első napjától számí- tott öt éven át.

A projekteket a fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek az eredeti célnak megfelelően kell működtetnie, használnia.

 • Eszközbeszerzés (2.1.1.2.) esetén az elszá- molás jóváhagyásáról szóló döntés kézbe- sítését követő hónap első napjától számí- tott három éven át.
 • A programok, és a programokhoz kapcso- lódó működési költségek, valamint a közös- ségszervező alkalmazásának bértámoga- tása esetén nem értelmezhető a fenntar- tási kötelezettség.

A támogatással létrehozott vagyon a fenntartási kötelezettség alatt csak indokolt esetben, egyedi kérelem alapján, a Támogató előzetes jóváha- gyásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, terhelhető meg, illetve módosít- ható az eredeti rendeltetése a Támogatói Okirat- ban meghatározott céloknak megfelelően.

A Felhívás indokoltsága és célja

A Felhívás indokoltsága

A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fia- talok helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a történelmi egyházak által a helyi közösségi terek fejlesztése.

Jelen felhívás lehetőséget ad a települések társadalmi kohéziójának megerősödésére, teret adva az egy- házi közösségek számára a programszervezésre, annak érdekében, hogy a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödjön. A program esélyt ad a helyi közösség fejlődéséhez, a szabadidős tevékenységeknek, támogatja a szociális problémák megoldását, segíti az egyházi és más közösségek közötti kommunikációt. A program hozzájárul a helyi közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javításához, a társadalmi felzárkóz- tatás segítéséhez, ezáltal a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A Felhívás célja

A program lehetőséget ad az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára a helyi közösségi terek fejlesztésére, a helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igé- nyelhető már meglévő, de használaton kívüli épületek (különösen: plébánia, parókia, egyházi közös- ségi és gyülekezeti ház, imaház, kivéve: templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária) ál- talános és energetikai felújítására, egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására, valamint programszervezésre, a program(ok)hoz kapcsolódó működési költségekre, eszközbeszerzésre.

Támogatást igénylők köre

Kérelmet nyújthatnak be a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon egyházi közösségek, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közössé- gek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisz- tikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
 • A magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alap- ján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
 • 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot,
 • A tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
 • Rendelkeznek önálló adószámmal
 • Rendelkeznek a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

Anyaegyházközség/plébánia lakosságszámától függetlenül minden olyan 5000 fő és ez alatti lakos- ságszámú település vonatkozásában benyújthat kérelmet, ahol

 • rendszeres/tartós jelleggel szolgálatot lát el (pl. filiája, szórványa stb. működik ott);
 • és a projekt megvalósítása ahhoz az 5000 fő és ez alatti lakosságszámú településhez kapcsolódik;
 • és melyen működő filia, szórvány nem nyújthat be önállóan kérelmet.

Használaton kívüli épületnek minősül az az épület, mely

 • leromlott fizikai állapotban van;
 • és az egyházi közösség rendszeresen (havi két alkalomnál gyakrabban) nem használja.

A kérelem benyújtásának általános szabálya és határideje

A kérelem benyújtására vonatkozó általános szabályok

 • Kérelmet csak a felhívás szerint jogosult nyújthat be;
 • Kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség;
 • A kérelmezőnek díjat NEM kell
 • Az elektronikus benyújtó felület a kormany.hu honlapján keresztül érhető el.

A kérelem benyújtásának határideje

 • március 18. – 2019. április 25. közötti időszak

Önállóan támogatható tevékenységek I.

2.1.1.1. Egyházi tulajdonban lévő használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támoga- tása

A támogatás célja a 100 %-os egyházi tulajdonban lévő, jelenleg használaton kívül álló épületek külső és belső felújítása, bővítése, azok új funkcióval való ellátása.

A támogatás kiemelten az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

 • használaton kívüli plébániák, parókiák felújítása, bővítése;
 • használaton kívüli egyházi közösségi terek, gyülekezeti házak, imaházak felújítása. Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:
 • akadálymentesítést magukba foglaló fejlesztések;
 • energia-megtakarítást célzó fejlesztést magukban foglaló beruházások.

Templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária felújítására, bővítésére nem nyílik mód.

Az igényelhető támogatás maximális összege 15 millió forint.

Önállóan támogatható tevékenységek II.

2.1.1.2. Egyházi közösségek által szervezett programok, ehhez kapcsolódó működési költségek, és eszközbeszerzés támogatása

A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

 • közösségi célú egyházi hitéleti programok;
 • oktatási programok;
 • szociális jellegű programok;
 • közösségépítő vagy vallásturisztikai rendezvények;
 • táborok szervezése;
 • kiállítások szervezése;
 • egyéb programok megvalósítása;
 • eszközbeszerzés, mely a programok szervezése, megtartása érdekében szükséges; vagy a működési feltételek biztosítását segíti elő;
 • a programokhoz kapcsolódó működési költségek támogatása.

Az igényelhető támogatás maximális összege 5 millió forint.

Önállóan támogatható tevékenységek III.

2.1.1.3. Egyházi közösségszervező személy bértámogatása

Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – egyházi közösségszervező bértá- mogatásának nyújtására a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével maximum egy év időtartamra.

Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető tá- mogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra.

Közösségszervezőre személyi javaslatot az egyházi közösség képviseletére jogosult személy tehet.

Az igényelhető támogatás maximális összege 2,9718 millió forint.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

A 2.1.1.1. és 2.1.1.2. pontokban meghatározott tevékenységcsoportokhoz kapcsolódó:

 • előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatásá- nak költsége);
 • a tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projekt menedzsment).

A 2.1.1.1. pontban meghatározott tevékenységcsoporthoz kapcsolódóan megújuló energiaforrások alkalmazása.

Tartalmi értékelési szempontok

 • a kérelem MFP-hez, illetve felhívásához való viszonya, szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekhez;
 • a projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.

Különösen támogathatók:

 • a kérelemben megjelölt település közigazgatási határaitól függetlenül magasabb népességszám bevonását határozzák meg;
 • szakmai gyakorlattal és szakirányú végzetséggel rendelkező közösségszervező személyt kívánnak alkalmazni;
 • részmunkaidőben dolgozó közösségszervező személyt kívánnak

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Legfrissebb bejegyzések

 • Változások jegyzéke – MFP-EKT/2019.

  Hirdetmény –  Változások jegyzéke  A Magyar Falu Program keretében „A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése” című alprogramhoz. A kiírás kódszáma: MFP-EKT/2019
 • MFP-EKT/2019. A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése

  Azon egyházközségek számára, akik még gondolkodnak a Magyar Falu Program pályázati lehetőségen való elindulásról, elkészítettük a felhívás rövid összefoglalóját!
 • Zöld Forrás 2019

  Környezettudatosságot előtérbe helyező civil szervezetek figyelem! Megjelent a Zöld Forrás 2019 című pályázat. Azért, hogy támogassuk a szervezetek vezetőinek munkáját, két oldalban íme a felhívás és mellékleteinek összefoglalója!